OFERTA EDUKACYJNA

OFERTA EDUKACYJNA (ROK SZKOLNY 2020/2021)

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku tworzą:
1. Społeczne Przedszkole nr 1 STO w Białymstoku (istnieje od 1.09.2012r.)
2. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku (istnieje od 1.09.1990r.)

Nasza szkoła należy do małych. Liczy 12 klas (jeden oddział przedszkolny, 11 oddziałów w szkole podstawowej). Klasy są nieliczne, do 18 uczniów. W szkole pracuje 42 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach.
Jesteśmy szkołą przyjazną uczniom, znamy się wszyscy z imienia i nazwiska. Zapewniamy bezpieczną, miłą atmosferę, otwartość, przychylność, zrozumienie. Oczekujemy dużo od siebie i od innych. Naszą misją jest: „Wszechstronny rozwój ucznia umożliwiający poznanie i odkrywanie siebie dla przyszłości”.
Wszystkie klasy rozpoczynają zajęcia obowiązkowe o godz. 8.00, kończą o 13.10 lub 14.00 (klasy „0” – III), od 13.10 do 15.40 (klasy IV – VIIII). Jesteśmy „szkołą bez dzwonków”.
W szkole panuje wyjątkowa atmosfera. Tu uczniowie czują się jak „u siebie”, ponieważ mogą robić to, co ich naprawdę interesuje. W ramach obowiązków dydaktycznych realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego jako warunek konieczny zapewniający nam uprawnienia szkoły publicznej. Oprócz tego nasi uczniowie obowiązkowo uczą się:
– języka angielskiego w: kl. „0” – 4g/tyg., kl. I – 5g., kl. II – 4g., kl. III – 5g., kl. IV-VIII – 5g. (w tym 1g. konwersacji);
– drugi język obcy nowożytny (francuski, hiszpański) kl. II – III – 2 g./tyg., od kl. IV – 3 g./tyg.;
– trzeci język obcy nowożytny od kl. IV– 1-2 g/tyg. (niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski);
– gry w szachy w kl. „0”- I – 2 g/tyg., II – 1 g. zajęcia pozalekcyjne „0” – II – 1 g/tyg., kl. III – 2 g.;
– rytmiki w kl. „0” – III – 1 g/tyg.
– pływania od kl. „0” – 1 g/tyg. (w warunkach pandemii – zawieszone)
– informatyki od kl. „0” do VIII – 1 g/tyg.
– plastyki i muzyki od kl.”0” do VII – po 1 g/tyg.
– przedmiotów: j. polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii i innych w większej niż przewiduje ramowy program nauczania liczbie godzin.

Nauka języków obcych traktowana jest w szkole priorytetowo, znajomość nowoczesnych technologii informacyjnych i skuteczne korzystanie z nich stanowi elementarne wyposażenie naszych absolwentów. Nowym uczniom proponowane są dodatkowe grupy z języka: francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego
Szkoła kieruje do uczniów również szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych w postaci kół zainteresowań (ok. 80 godzin zajęć tygodniowo) oraz zajęć wyrównujących wiedzę (ok. 20 godz./tyg.), każdy znajdzie tu coś dla siebie. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności oraz nadrobić ewentualne zaległości.
W szkole działają następujące koła zainteresowań: szachowe, taneczne, quillingowe, programowania, plastyczne, artystyczne, fotograficzne, kulinarne, sportowe, muzyczne, instrumentalne, językowe, przedmiotowe, wolontariatu i wiele innych.
W ramach zajęć pozalekcyjnych w szkole działają grupy Odysei Umysłu oraz zajęcia logopedyczne.
Oprócz tego w szkole funkcjonuje szeroka oferta zajęć wyrównawczych z matematyki, j. polskiego,
j. angielskiego, fizyki, chemii, biologii, które są proponowane uczniom mającym trudności w nauce.
Wszyscy uczniowie klas 0 – III objęci są opieką świetlicy, przed zajęciami w godz. 7.15 – 8.00
i po zajęciach do godz. 17.00. Natomiast od kl. IV mają nauczyciela opiekuna po zajęciach. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą również liczyć na pomoc pedagoga szkolnego i logopedy.
Uczniowie w szkole mogą zjeść ciepły posiłek. Poza tym dzieci kl. 0” – III do śniadania otrzymują ciepłą herbatę. Wszyscy mogą korzystać z filtrowanej wody i automatu ze zdrową żywnością.
Prezentujemy się na własnej stronie internetowei: szkola.bialystok.pl i szkolnym FB.
Od 2019 r. obowiązuje dziennik elektroniczny – LIBRUS.

 BAZA DYDAKTYCZNA

Szkoła położona jest nieopodal centrum miasta, ma dobre połączenie komunikacyjne. Otoczenie budynku z placem zabaw i boiskiem pozwala uczniom na swobodną zabawę w czasie przerw, zajęć świetlicowych oraz zajęć wychowania fizycznego. W szkole znajduje się 14 sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny (w tym pracownia plastyczna i komputerowa z 17 komputerami i jedną mobilną pracownią iPadową), sala gimnastyczna, biblioteka, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet koordynatorów i pedagoga, jadalnia, szatnie i pomieszczenia gospodarcze.
Szkoła dysponuje czteroma stołami pingpongowymi.

Program rozwoju szkoły na lata 2020-2023

Dwa cele główne:
I – maksimum bezpieczeństwa (w tym zdrowotnego i psychospołecznego) poprzez rozsądne działanie w każdym aspekcie życia szkoły i poza szkołą;
II – maksimum rozwoju uczniów, nauczycieli szkoły poprzez odpowiednią postawę i nastawienie.
Cele szczegółowe:
1. Opracowanie misji, wizji i wartości szkolnych.
2. Skuteczne wdrożenie Wewnętrznych procedur zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i pracownikom Zespołu Szkół STO w Białymstoku w okresie pandemii COVID-19 obowiązujących od 1.09.2020 r.
3. Utworzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły w korelacji z Programem Wychowawczym całego STO, w tym wdrażanie zasad zachowania się uczniów w szkole, poza nią i opracowanie ceremoniału szkolnego.
4. Właściwe przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
5. Rozbudowa szkoły o nową przestrzeń do nauki, spożywania ciepłych posiłków, sportu i ruchu.
6. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
7. Uwzględnienie rodzajów inteligencji uczniów umożliwiającej dostosowanie metod pracy i poprawiającej możliwości przyswajania przez nich wiedzy.
8. Organizowanie uroczystości patriotycznych i szkolnych (święta szkoły, z okazji 30-lecia szkoły) – kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
9. Wdrażania zarządzania projektowego „Project management”.
10. Doskonalenie oferty zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza z zakresu ekonomii, programowania, zajęć artystycznych i sportowych.
11. Wystawienie co najmniej trzech grup Odysei Umysłu.
12. Wdrożenie i monitoring oceniania kształtującego w szkole, stosowania nowoczesnych technik i metod nauczania, stosowania miękkich technik ewaluacji oraz realizacji rozwoju zawodowego przez nauczycieli.
13. Wdrażanie dwóch mobilnych pracowni iPadowych, cykliczne szkolenie nauczycieli z wykorzystania iPadów w ramach rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
14. Utrzymanie projektu „Szkoła bez dzwonków”. Wdrażanie kolejnych projektów zmieniających skostniałe struktury i myślenie w szkole.
15. Doskonalenie wykorzystania dziennika elektronicznego.
16. Promocja szkoły przez media społecznościowe i poprzez organizowanie konkursów naukowych, turniejów i zawodów sportowych.
17. Organizacja spotkań szkół STO, promowanie marki STO i wyjazdów zagranicznych.
18. Rozwój doradztwa zawodowego.
19. Włączanie rodziców, dziadków i bliskich członków rodzin do życia szkolnego, do czynnego udziału w wielu projektach, bazując na ich kompetencjach i umiejętnościach.
20. Wzbogacanie szkoły w nowe pomoce i środki służące podniesieniu poziomu nauczania.
21. Integrowanie środowisk uczniów, nauczycieli i rodziców wewnątrz i między grupami.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ